Bruno Mathsson summer house

J. E. N. has added a photo to the pool:

Bruno Mathsson summer house

Bruno Mathssons egendesignade sommarhus i Frösakull. Lånar text från försäljningen av huset:

"Här i Frösakull möter man till det yttre en ganska anspråkslös liten rektangulär låda som ligger några hundra meter från havet och är skyddad av en gles tallskog. Men lådan med väggar av glas, korrugerad plast, parapine och välvda transparanta plasttak väckte omedelbart sensation. Den suveränt enkla planlösning är anpassad till att ta tillvara alla soltimmar.

Varje kvadratmeter är noga genomtänkt. Huset är byggt i vinkel mot en solgård med en loggia som avskiljande zon. Vardagsrummets vägg mot loggian kan öppnas och tillsammans med solgården skapas ett stort rum, som genialt är både ute och inne. Möbleringen med idel bekväma lätta Mathsson möbler, placeringen följer hans luftigt funktionella inredningsideal och inbjuder till att man förflyttar sig efter solens rörelse."

Bruno Mathsson’s self-designed summer house in Frösakull. I borrowed a text from the sale of the house:

"Here in Frösakull meet you at the outer rather unpretentious little rectangular box that is located a few hundred meters from the sea and is protected by a thin pine forest. But the box with walls of glass, corrugated plastic, brazil and pine vaulted transparent plasttak brought an immediate sensation. The great simple layout is adapted to take advantage of all the hours of sunshine.

Each square is carefully thought out. The house is built at an angle against a Solgård with a loggia in the separation zone. The living room wall facing the loggia can be opened and together with Solgården created a large room, which is brilliant both indoors and outdoors. Furnishings with sheer comfort facilitate lighting design, furniture placement follow his airy functional interior ideals and invites you to the moves after the sun’s movement. "

No Comments

Post a Comment

%d bloggers like this: